New text: The Last Journey of Socrates

Where the world began

Shandong, China
 • yC3351586
 • yC3351587
 • yC3351588
 • yC3351589
 • yC3351590
 • yC3351595
 • yC3351596
 • yC3351591
 • yC3351599
 • yC3351600
 • yC3351604
 • yC3351603
 • yC3351592
 • yC3351585
 • yC3351594
 • yC3351597
 • yC3351601
 • yC3351605
 • yC3351606
 • yC3351608
 • yC3351614
 • yC3351612
 • yC3351613
 • yC3351611
 • yC3351616
 • yC3351584
 • yC3351583